/ 29 Ağustos 2012, Çarşamba / İlaç Rehberi


Zovatin 20 Mg 28 Tablet formulü, Zovatin 20 Mg 28 Tablet endikasyonları, Zovatin 20 Mg 28 Tablet kullanım şekli ve dozu:

Kardiyovasküler (Kardiyoloji) ve Serebrovasküler Sistem–Lipid düzenleyicisi

Formülü:
Her bölünebilir film tablette 10-20-40 mg simvastatin bulunur.
Antioksidan: Butil hidroksianisol, askorbik asit.
Boyar madde: Titanyum dioksit, kırmızı demir oksit.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:
Kolesterol düzeyi, koroner kalp hastalığının ya da diğer risk faktörlerinin varlığı sonucunda ateroskleroza bağlı klinik olay görülme riskinin yükseldiği hastalarda lipit düşürücü ilaçlarla tedavi düşünülmelidir. Doymuş yağ ve kolesterolden fakir diyet ve diğer farmakolojik olmayan önlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda lipit düşürücü ilaçlar kullanılmalıdır.

Zovatin aşağıdaki durumlarda endikedir.

Koroner kalp hastalığı
Zovatin, koroner kalp hastalığı ve hiperkolesterolemisi olan hastalarda,
• Koroner arter hastalığına bağlı ölümlerin azaltılarak total mortalite riskinin azaltılması,
• Ölümle sonuçlanmayan miyokart enfarktüsü riskinin azaltılması,
• Miyokardiyal revaskülarizasyon girişiminine gereksinim duyulma riskinin azaltılması,
• İnme ya da geçici iskemik atak riskinin azaltılması amacıyla kullanılır.

Hiperlipidemi
Zovatin, primer hiperkolesterolemili (heterozigot familiyal ve familiyal olmayan) hastalarda ve mikst dislipedemili (Frederickson Tip IIa ve IIb) hastalarda, diyet tedavisine ek olarak yükselmiş bulunan total kolesterol, LDL kolesterol, Apo B ve trigliserit düzeylerinin düşürülmesinde endikedir.

Zovatin, ayrıca, homozigot familiyal hiperkolesterolemili hastalarda LDL aferezi gibi diğer lipit düşürücü tedavilere ek olarak ya da bu tür tedavilerin uygulanamadığı durumlarda da kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Zovatin, bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde, aktif karaciğer hastalığı ya da karaciğer transaminazlarının bilinmeyen bir nedenle sürekli yüksek olduğu hastalarda, gebelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:
Zovatin tedavisine başlanmadan önce, sekonder hiperkolesterolemi nedenleri (kontrol altına alınmamış diabetes mellitus, hipotiroidi, nefrotik sendrom, disproteinemi, obstrüktif karaciğer hastalığı, diğer ilaç tedavileri, alkolizm gibi) araştırılmalı ve lipit profili (total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserit) saptanmalıdır. Hipertrigliseridemili birçok hastada total kolesterol yüksek olmakla birlikte, LDL kolesterol düşük ya da normal olabilir. Bu tür hastalarda Zovatin tedavisi endike değildir.

Zovatin tedavisinin amacı, LDL kolesterol düzeyinin düşürülmesi olduğundan, tedaviye başlama ve tedaviye alınan yanıtın değerlendirilmesinde LDL kolesterol düzeyi kullanılmalıdır. LDL düzeyinin bilinmediği durumlarda, tedavi total kolesterol düzeyi ölçülerek izlenebilir.

Şilomikron, orta dansiteli lipoprotein (IDL) ya da çok düşük dansiteli lipoprotein (VLDL) yükselmelerinin önde geldiği lipit bozukluklarında simvastatinin etkisi araştırılmamıştır.

Simvastatin ve diğer HMG-CoA redüktaz inhibitörleri, ender olarak kas ağrısı ya da güçsüzlüğü ve kreatin kinaz yükselmesi (normalin üst sınırının 10 katından fazlası) ile kendini gösteren miyopatiye yol açabilir. Nadiren, miyoglobinüriye sekonder akut böbrek yetmezliği ile birlikte ya da akut böbrek yetmezliği olmadan rabdomiyoliz görüldüğü bildirilmiştir. HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinin, gemfibrozil ve diğer lipit düşürücü fibratlar ile lipit düşürücü dozlarda (≥1 g/gün) kullanılan niasin (nikotinik asit) gibi tek başlarına kullanıldıklarında miyopatiye yol açabilen ilaçlarla birlikte kullanılması, miyopati insidansını ve şiddetini arttırabilir. Plazmadaki HMG-CoA redüktaz aktivitesinin artması da miyopati riskini yükseltebilir. Simvastatin ile aynı enzim sistemi (sitokrom P450 3A4) ile metabolize edilen ilaçlar arasında bulunan siklosporin, itrakonazol, ketokonazol ve diğer antifungal azoller, eritromisin, klaritromisin ve nefazodon, simvastatinin plazma düzeyinin yükselmesine neden olarak miyopati riskini arttırabilir.

Simvastatin tedavisine başlanan hastalara miyopati riskinin bulunduğu ve açıklanamayan kas ağrısı, hassasiyet ya da güçsüzlük ile karşılaştıklarında derhal hekime haber vermeleri öğütlenmelidir. Miyopati tanısı alan ya da kuşkulanılan hastalarda simvastatin tedavisi kesilmelidir. Tedavisi hemen kesilen hastaların çoğunda kas semptomları ve kreatin kinaz yükselmesi düzelmiştir. Rabdomiyoliz riskini azaltmak amacıyla, simvastatin tedavisi büyük elektif ameliyatlardan birkaç gün önce ve akut önemli tıbbi ya da cerrahi durum ortaya çıktığında geçici olarak kesilmeli, böbrek yetmezliği bulunan diyabetli hastalarda doz yükseltilirken dikkatli olunmalıdır.

Simvastatiin ile etkileşimi bulunan ilaçlarla kombine tedaviye başlanacağı durumlarda riskler ve yararlar çok iyi değerlendirilmeli ve özellikle tedavinin ilk ayları ile ilaçların herhangi birinin dozunun arttırıldığı dönemlerde hastalar miyopati belirtileri yönünden izlenmelidir. Lipit düzeylerinin daha fazla düşürülmesinin sağlayacağı yarar, kombinasyon tedavisinin getireceği risk artışından fazla olmadıkça, simvastatinin fibratlar ya da niasinle birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır. Siklosporin, fibratlar ya da niasin kullanan hastalarda, genel olarak simvastatin dozunun 10 mg’ı aşmaması önerilir.

Simvastatin ile yapılan klinik çalışmalarda, hastaların yaklaşık %1’inde sarılık ya da diğer klinik bulgu ve belirtiler olmadan serum transaminaz düzeylerinin normalin üst sınırlarının üç katından fazlasına yükseldiği görülmüş, tedavinin kesilmesi ya da ara verilmesi ile genellikle transaminaz düzeyleri tedaviden önceki değerlerine inmiştir. Simvastatin tedavisine başlamadan önce ve tedavinin ilk yılında ya da son doz yükseltilmesinin yapılmasından sonraki yıl içinde, belirli aralıklarla (örneğin altı ayda bir), karaciğer fonksiyon testlerinin yapılması önerilir. Simvastatin dozunun 80 mg’a yükseltildiği hastalarda 3’üncü ayda ek bir test yapılmalıdır.

Serum transaminaz düzeylerinin normalin üst sınırından üç katından fazla yükseldiği hastalar, karaciğer fonksiyon testleri tekrarlanarak takip edilmeli, bulguların sebat etmesi durumunda simvastatin tedavisi kesilmelidir.

Diğer lipit düşürücü ilaç tedavilerinde olduğu gibi, simvastatin tedavisine başlandıktan sonra da karaciğer enzimlerinde orta derecede (normalin üst sınırının 3 katından az) yükselme görülebilir. Çoğunlukla bu yükselmeler geçicidir, herhangi bir belirtiye neden olmaz ve tedavinin kesilmesini gerektirmez.

Simvastatin tedavisi karaciğer transaminaz ve kreatinin kinaz düzeylerinin yükselmesine neden olabildiğinden, bu durum göğüs ağrısının ayırıcı tanısında göz önüne alınmalıdır.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
Kolesterol ve kolesterolden üretilen diğer maddeler, steroid hormonları ve hücre membranlarının yapımı dahil, fetus gelişmesi için mutlak gerekli olduğundan, simvastatin gebelerde kullanılmamalıdır.

Zovatin, çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda etkili olduğu bilinen kontrasepsiyon önlemleri alındıktan sonra kullanılmalıdır. Zovatin tedavisi sırasında gebe kalınması durumunda tedavi derhal kesilmeli ve fetus üzerindeki olası etkileri araştırılmalıdır.

Simvastatinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak bu gruptaki ilaçların anne sütüne az miktarda geçebileceği bildirildiğinden, Zovatin kullanan anneler emzirmemelidir.

Çocuklarda Kullanım
Simvastatin tedavisinin 20 yaşından küçüklerdeki etkisi ve güvenilirliği araştırılmamıştır. Bu nedenle, pediatrik hastalarda Zovatin tedavisi önerilmez.
Yan etkiler/Advers etkiler:
Zovatin genel olarak iyi tolere edilir. Yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir.

Simvastatin ile yapılan klinik araştırmalarda görülen yan etkiler şunlardır: Karın ağrısı, asteni, konstipasyon, diyare, dispepsi, gaz yakınmaları, bulantı, baş ağrısı, miyalji, ekzema, kaşıntı, deri döküntüleridir.

Bazı hastalarda, serum transaminaz düzeylerinin yükseldiği görülmüştür (“UYARILAR/ÖNLEMLER” bölümüne bakınız). Simvastatin tedavisi uygulanan hastaların %5’inde, kreatinin kinaz düzeyinin bir ya da birkaç kez 3 kat ya da daha fazla yükseldiği gözlenmiştir. Bu yükselmere genellikle kas ağrısı ya da disfonksiyonu eşlik etmemiştir (“UYARILAR/ÖNLEMLER” bölümüne bakınız).

Simvastatin ile kolestraminin birlikte kullanıldığı klinik çalışmalarda gözlenen yan etkiler, daha önceden simvastatin tedavisi ya da kolestramin tedavisi sırasında gözlenen yan etkilerin aynısıdır.

Simvastatin ile aynı grupta bulunan diğer ilaçlarla görülen yan etkiler aşağıda belirtilmiştir. Bu yan etkilerin de simvastatin tedavisi sırasında görülmesi teorik olarak mümkündür.

Kas-iskelet sistemi: Kas krampları, miyalji, miyopati, rabdomiyoliz, artralji.

Nörolojik: Bazı kraniyal sinirlerin disfonksiyonu, tremor, göz kararması, baş dönmesi, unutkanlık, parestezi, periferik nöropati, psişik bozukluklar, anksiyete, uykusuzluk, depresyon.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları: Nadir olarak, anafilaksi, anjiyoödem, lupus eritematoz-benzeri sendrom, polymyalgia rheumatica, vaskülit, purpura, lökopeni, trombositopeni, eozinofili, hemolitik anemi, ANA pozitifliği, sedimentasyon hızlanması, ateş, artrit, artralji, ürtiker, fotosensitivite, dispne, toksik epidermal nekroliz, eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları.

Gastrointestinal: Pankreatit, hepatit, kolestatik sarılık, karaciğerde yağlı dejenerasyon, nadiren siroz, fulminan hepatik nekroz ve hepatom, iştahsızlık ve kusma.

Üreme sistemi: Jinekomasti, libido azalması, ereksiyon bozukluğu.

Göz: Kataraktın ilerlemesi, oftalmopleji.

Laboratuvar testleri: Transminaz, alkalen fosfotaz, -glutamil transpeptidaz ve bilirubin yükselmesi, tiroid fonksiyon bozuklukları.

İlaç etkileşimleri:
Simvastatin ile siklosporin, itrakonazol, ketokonazol, gemfibrozil, niasin (nikotinik asit), eritromisin, klaritromisin, nefazodonun etkileştiği bildirilmiştir (“UYARILAR/ÖNLEMLER” bölümüne bakınız).

Simvastatin, antipirinin farrmakokinetik özelliklerini etkilememiştir. Bununla birlikte, sitokrom P450 3A4 ile metabolize edilen diğer ilaçlarla etkileşimde bulunabileceği göz önüne alınmalıdır.

Propranolol, sağlıklı gönüllülerde simvastatinin Cmax değerini belirgin olarak azaltmış, ancak simvastatin ve aktif inhibitörlerinin AUC değerini etkilememiştir. Bu durumun klinik açıdan önemi bilinmemektedir. Propranolol enantiyomerlerinin farmakokinetiği değişmemiştir.

Sağlıklı erkek gönüllülere simvastatin ile birlikte tek doz olarak verilen digoksinin plazma konsantrasyonu hafifçe (3 ng/mL’den az) yükseldiğinden, digoksin alan hastalara simvastatin tedavisi başlandığında, digoksin düzeyi kontrol edilmelidir.

Sağlıklı gönüllülere ve hiperkolesterolemili hastalara günde 20-40 mg dozunda verilen simvastatin, kumarin türü antikoagülanların etkisini orta derecede arttırır. Kumarin türü antikoagülan alan hastalarda simvastatin tedavisine başlamadan önce protrombin zamanı saptanmalı ve simvastatin tedavisine başlandıktan sonra protrombin zamanı stabil hale gelene kadar sık aralıklarla kontrol edilmeli, gerekiyorsa dozu ayarlanmalıdır. Simvastatin dozu değiştirildiğinde ya da kesildiğinde de aynı tetkikler yapılmalıdır.
Kullanım şekli ve dozu:
Tedaviye 5-10 mg ile başlanır. Günlük miktar akşamları tek doz olarak alınmalıdır.Günlük doz 40mg’ı aşmamalıdır.

Zovatin tedavisine başlamadan önce, hastada standart bir kolesterol düşürücü diyete başlanmalı ve bu diyete Zovatin tedavisi sırasında da devam edilmelidir.
Tedaviye genellikle akşamları tek doz halinde alınan 20 mg ile başlanması önerilir. LDL kolesterol düzeyinin orta derecede düşürülmesi gereken hastalarda tedaviye günde 10 mg ile başlanabilir. Siklosporin, fibrat ya da niasin kullananlar ve ağır böbrek yetmezliği olan hastalar için aşağıdaki önerilere bakınız.

Önerilen idame dozu, günde 5-80 mg arasındadır. Bu doz akşamları bir defada alınmalıdır. Doz, hastanın tedaviden önceki LDL kolesterol düzeyi, hedeflenen LDL düzeyi ve hastanın tedaviye verdiği yanıta göre ayarlanmalıdır. Doz ayarlamaları 4 haftalık ya da daha uzun aralıklarla, LDL kolesterol düzeyi ölçülerek yapılmalıdır. Kolesterol düzeyleri hedeflenen değerin belirgin olarak altına düşerse Zovatin dozu azaltılmalıdır.

Homozigot Familiyal Hiperkolesterolemili Hastalarda Doz
Zovatin, homozigot familiyal hiperlipidemili hastalarda lipit aferezi gibi diğer lipit düşürücü tedavilere ek olarak ya da bu tür tedavinin uygulanamadığı durumlarda kullanılmalıdır. Önerilen doz, akşamları tek doz halinde 40 mg ya da sabahları 20 mg, öğlenleri 20 mg ve akşamları 40 mg olmak üzere günde 80 mg’dır.

Yaşlı Hastalarda Doz
Yaşlı hastalarda maksimum LDL kolesterol azalması günde 20 mg ya da daha düşük dozlarla sağlanabilir.

Siklosporin Kullanan Hastalarda Doz
Siklosporin kullanan hastalarda simvastatin tedavisine günde 5 mg ile başlanmalı ve günde 10 mg aşılmamalıdır (“UYARILAR/ÖNLEMLER” bölümüne bakınız).

Diğer Lipit Düşürücü İlaçlarla Kullanım
Zovatin tek başına ya da safra asidi sekestranları ile birlikte kullanıldığında etkilidir. Genel olarak, fibratlar ya da niasin ile birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır. Bununla birlikte, böyle bir kombinasyon zorunluysa, Zovatin dozu günde 10 mg’ı aşmamalıdır.

Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Kullanım
Zovatin’in böbreklerden atılım oranı yüksek olmadığından, hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Bununla birlikte, ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda tedaviye günde 5 mg ile başlanmalı ve bu tür hastalar yakından izlenmelidir.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER
Simvastatin doz aşımı ile ilgili olarak birkaç hasta bildirilmiştir. Bunların hiçbirinde spesifik semptom ortaya çıkmamış ve hepsi sekel kalmadan düzelmiştir. Alındığı bildirilen en yüksek doz 450 mg’dır. Eldeki bilgiler henüz yeterli olmadığından, doz aşımı ile ilgili olarak spesifik bir tedavi önerisi yapılamamaktadır. İnsanlarda, simvastatin ve metabolitlerinin diyalizle uzaklaştırılıp uzaklaştırılamayacağı bilinmemektedir.

Bir önceki yazımız olan Zovatin 10 Mg 28 Tablet başlıklı makalemizde Zovatin 10 Mg 28 Tablet, Zovatin 10 Mg 28 Tablet endikasyonları ve Zovatin 10 Mg 28 Tablet kullanımı hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.