/ 30 Kasım 2012, Cuma / İlaç Rehberi


Xyzal 5 Mg 20 Film Tablet formulü, Xyzal 5 Mg 20 Film Tablet endikasyonları, Xyzal 5 Mg 20 Film Tablet kullanım şekli:

Solunum Sistemi-Allerjik Rinit Önleyici

Formülü:
Her bir film tablette; 5 mg levosetirizin dihidroklorür ve kaplama boyar madde olarak titanyum dioksit bulunur.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik Özellikleri
Setirizinin (R) enantiyomeri olan levosetirizin, piperazin türevi, güçlü ve selektif bir periferik Hı-reseptör antagonistidir. Sağlıklı gönüllülerde yapılan farmakodinamik çalışmalar, yarım dozdaki levosetirizinin, hem ciltte hem de burunda setirizin ile eşdeğer aktiviteye sahip olduğunu göstermektedir. 5 mg levosetirizin, histamin-kaynaklı kabarıklık ve kızarıklıklarda 10 mg setirizine benzer inhibisyon göstermektedir. Levosetirizinin eozinofillerin cilt ve akciğer hücrelerine transmigrasyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir. Levosetirizinin Vasküler Hücre Adezyon M olekülü-1 (Vascular celI adhesion molecule-1/VCAM-1) salınımın ı inhibe ettiği, damar geçirgenliğini düzenlediği ve eozinofil migrasyonunu azalttığı gösterilmiştir. EKG çalışmalarında, levosetirizinin QT intervali üzerinde etkilerinin olmadığı gösterilmiştir.

Farmakokinetik Özellikleri
Levosetirizinin farmakokinetiği, denekler arası değişkenliği düşük, doz ve zamandan bağımsız olarak doğrusaldır. Emilim ve atılım süreci esnasında hiç bir kiral ters çevirme ortaya çıkmamaktadır. Levosetirizin, oral yolla alındığında hızla ve büyük oranda emilir. Plazma doruk derişimine 0.9 saat sonra ulaşılmaktadır. Durağan hale iki gün sonra gelir. Levosetirizin plazma proteinlerine %90 oranında bağlanır. Dağılım hacmi 0.4 1/kg olduğundan, dağılımı sınırlıdır. İnsanlarda levosetirizinin metabolizasyon oranı dozun %14’ünden azdır. Yetişkinlerdeki plazma yarılanma süresi 7.9 ± 1.9 saattir. Levosetirizin ve metabolitleri %85.4 oranında idrar yoluyla vücuttan atılırlar. Dozun sadece %12.9u dışkı yoluyla atılmaktadır. Levosetirizin hem glomerül filtrasyonu, hem de aktif tübüler sekresyon aracılığıyla vücuttan atılır.

Endikasyonları:
Antihistaminik/antialerjiktir. Alerjik rinit (mevsimsel alerjik rinit dahil), persistan alerjik rinit, pereniyal alerjik rinit ve kronik idiyopatik ürtikerde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Piperazin türevlerine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, ileri derecede renal yetmezliği olanlarda ve emziren kadınlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:
Galaktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği veya glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu olanlarda kullanılmamalıdır. 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Gebelik kategorisi C’dir. Gebelerde potansiyel yarar/zarar oranı değerlendirilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Baş ağrısı, somnolans, ağız kuruluğu, yorgunluk, asteni ve karın ağrısı gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:
Levosetirizin ile yapılmış bir etkileşim çalışması yoktur; ancak aynı kökten gelen madde olan setirizin ile yapılan çalışmalarda, klinikle ilgili advers etkileşimlerin olmadığı gösterilmiştir (psödoefed rin, simetidin, ketokonazol, eritromisin, azitromisin, glipizid ve diazepam ile). Teofilin ve setirizin ile yapılan (günde 400 mg) çok dozlu bir çalışmada setirizin klerensinde küçük bir azalma (%16) gözlenmiş; ancak teofilinin özelliklerinde bir değişiklik olmamıştır. Ritonavir (günde iki defa 600 mg) ve setirizinin (10mg/gün) bir çoklu doz çalışmasında setirizine maruz kalma miktarı %4Q artarken, ritonavirin özelliklerinde bir değişiklik olmamıştır. Yemeklerle birlikte alındığında levosetirizinin emilen miktarı azalmamakta, fakat emilimi yavaşlamaktadır.

Kullanım şekli ve dozu:
Günlük doz erişkinlerde ve 6 yaşından büyük çocuklarda 1×1 tablettir. Tabletler günün herhangi bir saatinde aç veya tok karına, bölünmeden bir miktar sıvıyla birlikte kullanılmalıdır. Tedavi süresi şikayetlerin türüne, süresine ve seyrine bağlıdır. Saman nezlesinde 3-6 hafta ve kısa süre polene maruz kalındığında ise 1 hafta kullanılması genellikle yeterlidir. Renal yetmezliği olanlarda doz azaltılmalıdır.

Bir önceki yazımız olan Xylocaine Jel başlıklı makalemizde {%2 20 gr Jel Alüminyum Tüp} ve Xylocaine Jel hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.