/ 16 Kasım 2013, Cumartesi / İlaç Rehberi


Penicilline F 10000 IU 1 Flacon formülü, F 10000 IU 1 Flacon endikasyonları, F 10000 IU 1 Flacon kullanım şekli:

Endikasyonları:
Penisiline karşı duyarlı mikroorganizmaların yaptığı şiddetli enfeksiyomların tedavisinde hızlı ve yüksek penisilin kan seviyeleri gerektiğinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Herhangi bir penisiline karşı önceden aşırı duyarlılık reaksiyonu bulunması halinde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:
Penisilin ile tedavi edilen hastalarda ciddi ve bazen fatal aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Penisilin hipersensitivitesi olan kişilerin sefaloporinler ile tedavi edildiklerinde şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonu gösterdiklerine ait iyi dökümante edilmiş bildiriler mevcuttur. Gebe kadınlarda penisilinle yapılan çalışmalarda fetüse zararlı etkiler oluştuğuna dair herhangi bir kanıt gösterilmemiştir. Ancak gebe kadınlarda bu ilacın fetüse zararlı olmadığını kati olarak gösteren yeterli ve tam kontrollü çalışma bulunmaduğından, gebelikte ancak kesin olarak gerekli olduklarında kullanılmalıdır.Penisilinler büyük oranda değişmeden böbreklerle atılır. Çocuklarda renal fonksiyon tam olarak gelişmediği için eliminasyon yavaş olacaktır.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Penisilin düşük toksisiteli bir maddedir fakat belirgin bir sensitizasyon indeksine sahiptir. Aşağıdaki aşırı duyarlılık reaksiyonları penisilin kullanımında bildirilmiştir:
Makulopapüler döküntülerden eksfoliatif dermatite kadar değişik deri döküntüleri, ürtiker, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar bu arada titreme, ateş, ödem, artralji ve düşkünlük. Şiddetli ve bazen fatal anafilaksi bildirilmiştir (Bknz: UYARILAR/ÖNLEMLER).
Hemolitik anemi, lökopeni, trombositopeni, nefropati ve nöropati nadiren gözlenmiş yan etkiler olup genellikle yüksek intravenöz dozajla ilişkilidir.

Devamlı yüksek doz (günde 10 milyondan 100 milyona kadar) intravenöz Penisilin G Potasyum verilen hastalarda, özellikle renal yetmezlik mevcutsa, şiddetli hatta fatal potasyum intoksikasyonu görülebilir. Hiperrefleksi, konvülsiyonlar ve koma bu sendromun işaretçisi olabilir. Kardiak aritmiler ve kardiak arrest de görülebilir.Sifiliz için tedavi edilen hastalarda Jarisch-Herxheimer reaksiyonu bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:
Eritromisin, tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiotiklerin eşzamanlı uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlaması nedeni ile penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir. Bu etkileşim in vitro olarak gösterilmiş olmasına rağmen klinik önemi tam olarak ortaya konmamıştır. Bu antibiotiklerin birlikte kullanımının uygun olduğu bazı seçilmiş vakalarda, antibakteriyel ajanların uygun dozlarının seçilmesi ve ilk olarak penisilin tedavisi ile başlanması etkileşim potansiyelini en aza indirir.

Kullanım şekli ve dozu:
Bakteremi, pnömoni, endokardit,perikardit, ampiyem, menejit, ve diğer şiddetli enfeksiyonlar günde minumum 5 milyon ünite.

Bir önceki yazımız olan Perebron 10 Mg 120 Ml Şurup başlıklı makalemizde Perebron 10 Mg şurup endikasyonları, Perebron 10 Mg şurup formülü ve Perebron 10 Mg şurup kullanımı hakkında bilgiler verilmektedir.Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.